money asklepiy

Петък, 17 Април 2015 10:35

Обява за провеждане на търг

Оценете
(0 гласа)

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари”№1, на основание решение на Министерски съвет №50/30.01.2015г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 41112.504.1327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, п. к. 2500, улица „Калосия” № 13, целият имот с площ : 7 355 кв. м. /седем хиляди триста петдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1779 /хиляда седемстотин седемдесет и девет/, квартал : 212 /двеста и дванадесет/, ведно с изградените в имота сгради, а именно: 2.1.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.1 със застроена площ от 492 кв. м. брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение; 2.2.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.2със застроена площ от 393 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение;2.3.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.3 със застроена площ от 293 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение;2.4.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.4 със застроена площ от 172 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда;2.5.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.5 със застроена площ от 3 кв. м., брой етажи 1 /един/, с предназначение: селскостопанска сграда и 2.6.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.6,със застроена площ от 9 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: сгарада за битови услуги, при начална тръжна цена: 446 600 лв., върху която не се дължи ДДС. Разноските по прехвърляне на собствеността са изцяло за сметка на купувача.

Тръжните предложения ще бъдат отворени в открито заседание на комисията на 11.05.2015г. от 8,00 ч. в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД в гр.Кюстендил, пл.”17-ти януари”№1. Тръжната документация може да бъде закупена срещу цена от 50 лв. платими по банкова сметка или в касата на дружеството. Депозит за участие в търга: 10% от началната тръжна цена, възлизащи на 44 660 лв. Имотът може да бъде оглеждан всеки ден.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,00ч. на 08.05.2015г.;

Ден, място и час на повторното провеждане на търга: В случай, че търга бъде обявен за непроведен, същият ще се проведе повторно на 29.05.2015г. от 8,00 ч. при краен срок за подаване на заявленията: до 16,00ч. на 28.05.2015г.;

Прочетена 7116 пъти Последно променена в Четвъртък, 25 Юни 2015 08:23