money asklepiy

Новини от МБАЛ Кюстендил

Новини от МБАЛ Кюстендил (6)

Вторник, 08 Декември 2015 09:59

ОБЯВА

Написана от

МБАЛ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на складово помещение със застроена площ от 48 кв.м., представляващо част от стопанска сграда в стопанската част на дворното място на болницата, при следните условия:

-         Срок на отдаване под наем – две години;

-         Първоначална тръжна цена – 120 лева месечно;

-         Дата на провеждане на търга – 08.00 ч. на 18.12.2015 г.

-         Обекта може да бъде оглеждан всеки ден от 08,30 ч. до 16,00ч.

-         Срок за представяне на офертите – до 14.00 ч. на 17.12.2015 г. включително     в кабинета на изпълнителния директор;

-    Депозит за участие в търга – 50 лв., вносими по банковата сметка BG95SOMB91301048570102на дружеството в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството. Депозитът за участие се връща на участника, който не е определен за спечелил търга в петдневен срок от сключване на договор за наем.

-    При предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка, равна на 20,00 лв.

За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, както и приложен към същата документ за внесен депозит за участие.

Петък, 17 Април 2015 10:35

Обява за провеждане на търг

Написана от

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари”№1, на основание решение на Министерски съвет №50/30.01.2015г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 41112.504.1327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, п. к. 2500, улица „Калосия” № 13, целият имот с площ : 7 355 кв. м. /седем хиляди триста петдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1779 /хиляда седемстотин седемдесет и девет/, квартал : 212 /двеста и дванадесет/, ведно с изградените в имота сгради, а именно: 2.1.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.1 със застроена площ от 492 кв. м. брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение; 2.2.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.2със застроена площ от 393 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение;2.3.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.3 със застроена площ от 293 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение;2.4.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.4 със застроена площ от 172 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда;2.5.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.5 със застроена площ от 3 кв. м., брой етажи 1 /един/, с предназначение: селскостопанска сграда и 2.6.Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.6,със застроена площ от 9 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: сгарада за битови услуги, при начална тръжна цена: 446 600 лв., върху която не се дължи ДДС. Разноските по прехвърляне на собствеността са изцяло за сметка на купувача.

Тръжните предложения ще бъдат отворени в открито заседание на комисията на 11.05.2015г. от 8,00 ч. в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД в гр.Кюстендил, пл.”17-ти януари”№1. Тръжната документация може да бъде закупена срещу цена от 50 лв. платими по банкова сметка или в касата на дружеството. Депозит за участие в търга: 10% от началната тръжна цена, възлизащи на 44 660 лв. Имотът може да бъде оглеждан всеки ден.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,00ч. на 08.05.2015г.;

Ден, място и час на повторното провеждане на търга: В случай, че търга бъде обявен за непроведен, същият ще се проведе повторно на 29.05.2015г. от 8,00 ч. при краен срок за подаване на заявленията: до 16,00ч. на 28.05.2015г.;

Безвъзмездна финансова помощ от Япония  на стойност 177 619 лв. получи кюстендилската болница „Д-р Н. Василиев” по проект „Качествени грижи за болни на хрониодиализно лечение и пациенти в преддиализен стадий за диспансерно наблюдение и осъществяване на процедури по хрониодиализа в болнично лечебно заведение, чрез подобрение на материалната база и транспортното обслужване на инвалидизирани болни". Стойността на ДДС, в размер на 20% ще бъде дофинансирана от здравното заведение.

Договорът бе подписан от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков  и здравното заведение, съобщи директорът на болницата д-р Александър Величков.

Той е един от деветте в цялата страна, спечелили финансиране от безвъзмездната помощ от Япония за подкрепа на структурните реформи в България. Представените проекти са били общо 92.

За финансиране са кандидатствали болници, училища, общински структури.

Срокът за изпълнение на проекта е четири месеца, уточни д-р Величков. Той предвижда закупуване на специален санитарен автомобил, снабден с медицинска техника, който да обслужва пациентите на хемодиализа. Броят на тези пациенти, които обслужва кюстендилската болница е около 30.

По проекта е заложен ремонт на базата на отделението по хемодиализа, което не е ремонтирано от създаването на болничното заведение, както изграждане на нови и реновиране на старите подходи за инвалиди към отделението, уточниха от ръководството на болницата

Архиерейският наместник отец Венцислав Шияков и отец Данаил осветиха параклисът „Свети Пантелеймон" в двора на МБАЛ „Д-р Никола Василев”.

150 библии обеща за всяко от отделенията в болницата, архиерейският наместник отец Венцислав Шияков. Те ще са спомен от деня – 27 юли в който е осветен параклисът „Свети Пантелеймон"

„В деня на патронния празник на Свети Пантелеймон, който е покровител на лекарите и акушерките, благодаря на всички, които дойдохте, за да уважите това наше тържество. Построяването и изографисването на божия храм е благодарение на дарители. Лично благодаря на кюстендилския художник Росен Арсов, който вложи цялото си сърце и душа при изографисването.Росен Арсов е изключително добър познавач на църковната живопис", каза изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Никола Василиев" д-р Александър Величков.

На освета присъстваха лекари, медицински сестри, санитари и дарители. Сред тях бяха председателят на Борда на директорите на болницата д-р Людмил Стоянов, на Спешен център д-р Анелия Георгиева, президентът на Ротари клуб Ганчо Кьосев и други.

200 000 лв. за ремонти е получила кюстендилската болница от Министерството на здравеопазването. Лечебното заведение е спечелило проект на същата стойност от Японското правителство.

"Много съм доволен от д- р от Величков. Той и неговия екип направиха чудесен проект и той бе избран от Японското правителство. Ще има линейка, която ще помогне за транспортиране на хората на хемодиализа , а и ще бъде подобрен достъпа за хората с увреждания в лечебното заведение", заяви министърът на здравеопазването д- р Стефан Константинов, при посеюение на 16 юли 2011г. В гр. Кюстендил. Придружен от председателят на БЛС- Кюстендил, д- р Пламен Симеонов, той посети и дежурния кабинет на общопрактикуващите лекари. Само в съботния ден до обяд, помощ от кабинета бяха потърсили близо 40 пациенти.

"Проучвам директно нещата, като отида в такъв кабинет и попитам колегата, пациентите. Това, което се пише в декларации е хубаво нещо, но човек не трябва да губи връзка с реалните неща. Обичам да общувам на различни нива, не само с министри и депутати, а и с пациентите, изпълнителите, и доставчиците на здравни услуги" ,коментира д- р Стефан Константинов.

Кюстендилската болница МБАЛ "Д-р Никола Василиев" получи отличията "Златен печат" и "Златна значка". Наградите бяха връчени от Съвета на европейската научна и културна  общност, който отличава научни, културни и бизнес институции за принос към развитието на българската наука, култура и икономика. Церемонията по награждаването се състоя в Националната художествена галерия в столицата на 24 март.
Номинациите за престижните отличия се правят от известни български учени, творци и бизнесмени с международно признание, които членуват в Съвета на европейската научна и културна общност и Съвета на европейската бизнес общност.
Връченият сертификат дава на болницата почетен статут на институция с висок престиж и обществено признание.
Сред наградените  различните области бяха още стоматологичен център, учебно заведение, културен дом, фирма за софтуерни продукти, хореографски ансамбъл.
Носители на отличията сред болниците в България са още Военно- медицинска академия,Университетска болница "Св. Екатерина", медицинските университети във Варна и Пловдив, многопрофилните болници в Бургас, Кърджали, Враца, Плевен, МБАЛ "Св. София".
С получаването на отличието, кюстендилската болница става почетен член на съвета. Така тя може да бъде презентирана пред международни институции, в търговските центрове на европейските столици и в градовете, притежатели на почетен статут на уникално европейско селище.