За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu
in ОБЯВИ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр. Кюстендил, пл.”17-ти януари”№1, на основание решение на Министерски съвет №50/30.01.2015г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 41112.504.1327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, п. к. 2500, улица „Калосия” № 13, целият имот с площ : 7 355 кв. м. /седем хиляди триста петдесет и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1779 /хиляда седемстотин седемдесет и девет/, квартал : 212 /двеста и дванадесет/, ведно с изградените в имота сгради, а именно: 2.1. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.1 със застроена площ от 492 кв. м. брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение; 2.2. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.2 със застроена площ от 393 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение; 2.3. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.3 със застроена площ от 293 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: здравно заведение; 2.4. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.4 със застроена площ от 172 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда; 2.5. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.5 със застроена площ от 3 кв. м., брой етажи 1 /един/, с предназначение: селскостопанска сграда и 2.6. Сграда с идентификатор № 41112.504.1327.6, със застроена площ от 9 кв. м., брой етажи 1, с предназначение: сгарада за битови услуги, при начална тръжна цена: 368 380 лв., върху която не се дължи ДДС. Разноските по прехвърляне на собствеността са изцяло за сметка на купувача.

Тръжните предложения ще бъдат отворени в открито заседание на комисията на 07.06.2018 г. от 8,30 ч. в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД в гр.Кюстендил, пл.”17-ти януари”№1. Тръжната документация може да бъде закупена срещу цена от 50 лв. платими по банкова сметка или в касата на дружеството. Депозит за участие в търга: 10% от началната тръжна цена, възлизащи на 36 838 лв. Имотът може да бъде оглеждан всеки ден.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16,00 ч. на 06.06.2018 г.;

Ден, място и час на повторното провеждане на търга: В случай, че търга бъде обявен за непроведен, същият ще се проведе повторно на 26.06.2018 г. от 8,30 ч. при краен срок за подаване на заявленията: до 16,00 ч. на 25.06.2018 г.;

in ОБЯВИ

МБАЛ “Д-р Н.Василиев” АД – гр. Кюстендил на основание чл. 68 /7/ от ЗЛЗ и чл. 91 от Кодекса на труда обявява конкурс за длъжността “лекар, началник отделение” с място на работа гр. Кюстендил в следните отделения: 1. Отделение по Вътрешни болести; 2. Отделение по Кардиология, 3. Отделение по Хирургия; 4. Отделение по АГ; 5. Отделение по нервни болести; 6. Отделение по педиатрия; 7. ОАИЛ; 8. Отделение по ортопедия и травматология; 9. Отделение по психиатрия; 10. Отделение по пневмология и фтизиатрия; 11. Отделение по Неонатология; 12. Отделение по Очни болести; 13. Отделение по Инфекциозни болести ; 14. Отделение по трансфузионна хематология; 15. Отделение по диализно лечение; 16. Спешно отделение 17. Отделение за образна диагностика; 18. Отделение Съдебна медицина; 19. Отделение Клинична патология; 20. Клинична лаборатория; 21. Микробиологична лаборатория и главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Н.Василиев” АД – гр. Кюстендил.

Изисквания за заемане на длъжността лекар началник отделение: кандидатите следва да са членове на БЛС, завършили висше медицинско образование, с призната специалност по профила на съответното отделение с трудов стаж съгласно Медицинските стандарти по съответните специалности, както и да имат минимум 5 /пет/ години стаж по специалността и съобразно останалите изисквания в медицинските стандарти.

Характер на работата: „ лекаря, началника на отделение” планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението, което ръководи; отговаря за икономическата ефективност и информационната дейност на отделението; предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено и др.; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 1. Проект /изложение на тема: Развитие и управление на отделението. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейността през следващите три години, съобразено с дейността на болницата, медицинските стандарти по съответните специалности и действащото в страната законодателство.

  1. 2. Събеседване по писменото изложение и нормативните уредби.

Критерии за оценка и класиране на кандидатите. Оценка на писмения проект: 1. Степен на реална приложимост на разработения проект; 2. Съответствие на проекта с нормативната уредба; 3. Съответствие с мед. стандарти; 4. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване. Оценка на събеседването: 1. Обосновано представяне на целите и задачите на отделението; 2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването. Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка на писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн.добър 4.50.

Необходими документи: Заявление за участие в конкурса – свободен текст; диплом за завършено висше медицинско образование; документ за придобита специалност; удостоверение за трудов стаж по специалността; удостоверение от РК на БЛС; писмена разработка в запечатан плик. Срок за подаване на документите 28.05.2018 г. вкл. в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Н.Василиев” АД, гр.Кюстендил, пл. „17-ти януари” № 1. След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „ТРЗ и кадри” длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността „главна медицинска сестра”: кандидатите следва да са членове на БАПЗГ, завършили висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи” и минимум 5 /пет/ години трудов стаж като старша медицинска сестра.

Характер на работата за длъжността „главна медицинска сестра” – организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи; за хигиенното състояние на лечебното заведение; за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, планира и организира следдипломното обучение на професионалистите по здравни грижи в лечебното заведение; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 1. Писмено изложение по следната тема: „Качеството на здравните грижи в лечебното заведение и начина за подобряването им за период от 3 години”.

  1. 2. Събеседване по писменото изложение.

Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка на писменото изложение и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.

Необходими документи: 1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст; 2. Диплом за образователно-квалификационна степен „Бакалавър по здравни грижи”; 3. Диплом за висше медицинско образование с образователно квалификационна степен „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”; 4. Удостоверение за трудов стаж като старша мед.сестра; 5. Удостоверение за членство от БАПЗГ; 6. Писмена разработка в запечатан плик. Срок за подаване на документите 28.05.2018 г. вкл., г. в кабинета на Изп. директор на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил, пл. „17-и януари” № 1. След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „ТРЗ и кадри” длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта.

in ОБЯВИ

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

  1. Незастроено дворно място в дясно от главния вход на болницата с площ от 70 кв.м. за поставяне на преместваем павилион с покрита площ от 13 кв.м. и открита площ 57 кв.м., при първоначална тръжна цена от 260,00 лева месечно;

Обектът може да бъде оглеждан всеки ден от 08,30 ч. – 15,00 ч.

Срок за представяне на офертите – до 08,15 ч. на 14.05.2018 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 08,30 ч. на 14.05.2018 г.

Депозит за участие в търга – 220,00 лв., внесени по банковата сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството. Депозитът за участие се връща на участника, който не е определен за спечелил търга в петдневен срок от сключване на договор за наем.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка, равна на 20,00 лв.

За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, както и приложен към същата документ за внесен депозит за участие. В офертата участникът следва да опише обекта за който участва в търга. В една оферта може да се заяви участие за един, за два, или всички обекти.