money asklepiy

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В МБАЛ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”АД, гр.Кюстендил