money asklepiy

21. 06. 16
Посещения: 106

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните употребявани активи:

Лек автомобил Форд Галакси регистрационен № КН 6175 ВВ с бензинов двигател, работен обем 2295 см³, мощност 107 KW (145 кс), първоначална регистрация 18.08.2001 г., оборудван с метанова уредба, с проблем в предавателната кутия, двигателят е със значително увеличен разход на двигателно масло, на първоначална тръжна цена 1 030,00 лв;

Автомобилът може да бъдат оглеждан всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч. Срок за представяне на офертите – до 16,00 ч. на 25.06.2021 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на провеждане на търга – 08,00 ч. на 28.06.2021 г. Дата на повторно провеждане на търга – 08,00 ч. на 05.07.2021 г. Депозитът за участие в търга е 100,00 лв., вносими по сметка BG95SOMB91301048570102 в „Общинска банка”АД или в брой на касата на дружеството.

Търгът ще се проведе съгласно вътрешните правила на болницата, като при предложени две еднакви най-високи цени, търгът ще продължи при явно наддаване със стъпка 50,00 лв. За участие в търга следва да се подаде оферта в писмен вид, изходяща от участника и съдържаща данни за самоличност, ЕГН, ЕИК, ценово предложение, както и приложен документ за внесен депозит за участие. В офертата участникът следва да опише актива за който участва. В една оферта може да се заяви участие един или всички обекти.

21. 01. 18
Посещения: 322

МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, обявява търг с тайно наддаване за продажба на КАТ СИМЕНС Somatom Spirit с начална тръжна цена 22 200 лв.

Дата, място и час на провеждане на търга - 08,00 ч. на 08.02.2021г.

Размер на депозита за участие 3 000 /три хиляди/ лева, вносими по сметка BG95SOMB91301048570102 в „Общинска банка” АД или в брой на касата на дружеството.

Активът може да бъде оглеждан всеки работен ден от 08,00 ч. до 16,00 ч.

Срок за представяне на заявленията за участие – до 16,00 ч. на 05.02.2020 г. включително в кабинета на изпълнителния директор.

Дата на повторно провеждане на търга – 08,00 ч. на 18.02.2020 г.

Търгът се провежда чрез предварително подаване на писмено заявление от всеки участник в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват името на участника и наименованието на обекта на търга. Освен документите за участие в търга в плика трябва да се съдържа и ценовото предложение, поставено в малък запечатан и непрозрачен плик.

При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпката на наддаване от 5% от началната тръжна цена.