За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ “Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил обявява конкурс за длъжността “лекар, началник отделение”

in ОБЯВИ

МБАЛ “Д-р Н.Василиев” АД – гр. Кюстендил на основание чл. 68 /7/ от ЗЛЗ и чл. 91 от Кодекса на труда обявява конкурс за длъжността “лекар, началник отделение” с място на работа гр. Кюстендил в следните отделения: 1. Отделение по Вътрешни болести; 2. Отделение по Кардиология, 3. Отделение по Хирургия; 4. Отделение по АГ; 5. Отделение по нервни болести; 6. Отделение по педиатрия; 7. ОАИЛ; 8. Отделение по ортопедия и травматология; 9. Отделение по психиатрия; 10. Отделение по пневмология и фтизиатрия; 11. Отделение по Неонатология; 12. Отделение по Очни болести; 13. Отделение по Инфекциозни болести ; 14. Отделение по трансфузионна хематология; 15. Отделение по диализно лечение; 16. Спешно отделение 17. Отделение за образна диагностика; 18. Отделение Съдебна медицина; 19. Отделение Клинична патология; 20. Клинична лаборатория; 21. Микробиологична лаборатория и главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Н.Василиев” АД – гр. Кюстендил.

Изисквания за заемане на длъжността лекар началник отделение: кандидатите следва да са членове на БЛС, завършили висше медицинско образование, с призната специалност по профила на съответното отделение с трудов стаж съгласно Медицинските стандарти по съответните специалности, както и да имат минимум 5 /пет/ години стаж по специалността и съобразно останалите изисквания в медицинските стандарти.

Характер на работата: „ лекаря, началника на отделение” планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението, което ръководи; отговаря за икономическата ефективност и информационната дейност на отделението; предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено и др.; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 1. Проект /изложение на тема: Развитие и управление на отделението. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейността през следващите три години, съобразено с дейността на болницата, медицинските стандарти по съответните специалности и действащото в страната законодателство.

  1. 2. Събеседване по писменото изложение и нормативните уредби.

Критерии за оценка и класиране на кандидатите. Оценка на писмения проект: 1. Степен на реална приложимост на разработения проект; 2. Съответствие на проекта с нормативната уредба; 3. Съответствие с мед. стандарти; 4. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване. Оценка на събеседването: 1. Обосновано представяне на целите и задачите на отделението; 2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването. Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка на писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн.добър 4.50.

Необходими документи: Заявление за участие в конкурса – свободен текст; диплом за завършено висше медицинско образование; документ за придобита специалност; удостоверение за трудов стаж по специалността; удостоверение от РК на БЛС; писмена разработка в запечатан плик. Срок за подаване на документите 28.05.2018 г. вкл. в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Н.Василиев” АД, гр.Кюстендил, пл. „17-ти януари” № 1. След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „ТРЗ и кадри” длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността „главна медицинска сестра”: кандидатите следва да са членове на БАПЗГ, завършили висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи” и минимум 5 /пет/ години трудов стаж като старша медицинска сестра.

Характер на работата за длъжността „главна медицинска сестра” – организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи; за хигиенното състояние на лечебното заведение; за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, планира и организира следдипломното обучение на професионалистите по здравни грижи в лечебното заведение; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

Конкурсът ще се проведе в две фази: 1. Писмено изложение по следната тема: „Качеството на здравните грижи в лечебното заведение и начина за подобряването им за период от 3 години”.

  1. 2. Събеседване по писменото изложение.

Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка на писменото изложение и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4.50.

Необходими документи: 1. Заявление за участие в конкурса – свободен текст; 2. Диплом за образователно-квалификационна степен „Бакалавър по здравни грижи”; 3. Диплом за висше медицинско образование с образователно квалификационна степен „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”; 4. Удостоверение за трудов стаж като старша мед.сестра; 5. Удостоверение за членство от БАПЗГ; 6. Писмена разработка в запечатан плик. Срок за подаване на документите 28.05.2018 г. вкл., г. в кабинета на Изп. директор на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – гр. Кюстендил, пл. „17-и януари” № 1. След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „ТРЗ и кадри” длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, необходими за разработката на проекта.