За връзка с нас:

Телефон: 0878 470 850
Имейл: mbal_kn (at) abv.bg
2500, гр. Кюстендил,
Площад "17 януари" № 1;

Open menu

МБАЛ днес

in Представяне

Представяне на МБАЛ “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ”-АД- ГР. КЮСТЕНДИЛ

• Болницата е регистрирана като акционерно дружество - Наименование: МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД; Седалище: гр. Кюстендил; Адрес на управление: Площад "17 януари" № 1; Номер и партида на вписване в търговския регистър: № I - I - 669/01.09.2000г. по описа на Кюстендилски окръжен съд; Управител: Д-р Александър Величков

• Притежава разрешение МБ-15/29.01. 2007г., издадено от Министъра на здравеопазването за осъществяване на следните лечебни дейности:

диагностика и лечение на заболявания, диагностика и консултации, родилна помощ, рехабилитация, медико- козметични услуги, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство

по следните основни медицински специалности:

вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, кардиология, клинична хематология, алергология, нефрология, ревматология, хирургия,  урология, анестезиология и интензивно лечение, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, неонатология, детски болести, нервни болести, кожни и венерически, очни, УНГ- болести, психиатрия, пневмология и фтизиатрия, клинична лаборатория, микробиология, анатомия, хистология и цитология, паразитология, образна диагностика, физикална и рехабилитационна медицина, обща и клинична патология, съдебна медицина, трансфузионна хематология.

Кюстендилската държавна болница е създадена през лятото на 1879 г. съгласно „Временни правила за устройството на медицинската служба в България” с 40 постоянни и 10 запасни легла. Тя била разположена в сградите на съществуващия руски военен лазарет. В първата година на откриването в нея са лекувани около 400 души.


През 1970 г. болницата е разширена като е изграден сега съществуващия основен седем етажен корпус, съединен с топла връзка със сградата на старата болница.
От 1989 г. насам болницата разполага с 856 легла и численост по щат 1142 души. От 2000 година болницата е регистрирана като Търговско дружество. Понастоящем е с 340 легла и персонал 497 души в т.ч. лекари – 102 – от тях със специалност 90, медицински специалисти – 219 и друг персонал – 177. От 2000 г. болницата се преименува в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев” АД- гр.Кюстендил. Съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на Министерството на здравеопазването на Република България болницата осъществява следните дейности: диагностика и лечение на заболявания; диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения; родилна помощ; рехабилитация; клинични изпитвания на лекарства, съгласно действащото в страната законодателство.
В болницата има застъпени 33 медицински специалности, структурирани в 24 отделения.

Здравното заведение обслужва регион с население около 127 000 души като 2008 г. през болницата са преминали около 14 000 пациента и е с регистрирана детска и неонатална смъртност 0 %.
Броят на ражданията е между 400 и 500 годишно. За 2008 г. – 400 новородени с 0 неонатална смъртност.
В отделението по акушерство и гинекология през 2008 г. са преминали 2045 болни. Болничен леталитет 0.
Преминали болни през отделение по детски болести 2008 г. – 1430. Болничен леталитет- 0.
Средно годишно се извършват около 3300 операции.
Болницата обслужва висок брой етническо малцинство от ромско население.
От 2007 г. към лечебното заведение съществува Спешно отделение, с което болницата практически поема диагностиката и лечението на всички спешни случаи в региона. За 2008 г. са преминали 23 935 души.
В МБАЛ "Д-р Никола Василиев" са обособени консултативно диагностичен блок - включващ 24 специализирани кабинета,3 медико-диагностични лаборатории, 6 отделения без легла, 16 отделения с легла, административно стопански блок, болнична аптека и ТЕЛК.
Отделението по пулмофтизиатрични болести, отделението по кожно венерически болести и отделението по психиатрични болести са с диспансерни функции.
Болницата разполага с три интензивни сектора – интензивен кардиологичен, неврологичен и педиатричен, както и ОАИЛ с 9 легла.
От 2001 г. болницата работи по договор с Национална здравно осигурителна каса, като в последните години разполага с персонал, притежаващ необходимата квалификация и медицинска апаратура.

Средна месечна брутна работна заплата
2007 г. – 460 лева
2008 г. – 599 лева
2009 м.І. – 681 лева

Висш медицински персонал
2007 г. – 875 лева
2008 г. – 1134 лева
2009 г.м.І. – 1299 лева

Полувисш медицински персонал
2007 г. – 409 лева
2008 г. – 542 лева
2009 м.І. – 633 лева

Новоназначени лекари през 2008 г. – 4 лекари, от които 2 новозавършили. Няма освободени освен лекарите при пенсиониране.
През последните 3 години в болницата са направени инвестиции за апаратура в размер на 1 500 хил. лв. като само за 2008 г. са 960 хил. лв., в т.ч. 700 хил. лв. за Компютърен аксиларен томограф /КАТ/.

Image
Средствата са използвани за подмяна на стара аморитизирана апаратура, както и за апарати, с които лечебното заведение не е разполагало – лапароскопска апаратура за отделение по хирургични болести и отделение по акушерство и гинекология, дигитализираща система за образна диагностика, ЕЕГ, ЕМГ и други.
През последните години по проекти се пребазираха 4 отделения /отделение по трансфузионна хематология; отделение по кожно венерически болести; отделение по инфекциозни болести и отделение по психиатрични болести/, разположени в стари амортизирани сгради в основния корпус на болницата.
Закупен е и монтиран нов 5-етажен болничен асансьор.
Закупена и пусната в експлоатация когенеразиционна система за производство на електричество и топла вода за нуждите на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД – гр. Кюстендил
Осъществиха се ремонтни дейности във всички интензивни сектори, операционен блок, основен ремонт в ОАИЛ., манипулационните във всички отделения, стеризилация, основен ремонт в Отделение по акушерство и гинекология, Неонатологично отделение, Отделение по детски болести.

Image
По проекта „Условия на труд” се отремонтира покрива и ІІ етаж на Отделението по пулмофтизиатрични болести, както основно се отремонтираха и санитарните помещения.
По проект „Енергийна ефективност” – подмяна дограмата в болницата; външна топлоизолация; топлоизолация на подпокривните пространства; ремонт на инсталацията за топла вода.
От реализираните инвестиции стопанските разходи намаляха на 10 % от всички разходи на дружеството. Само разходите за отопление през отоплителен сезон 2008 – 2009 спрямо отоплителен сезон 2006 – 2007 са намалени с 45 %. Икономията е резултат на направената инвестиция в изграждане на Когенеразиционната система и реализиран проект по „Енергийна ефективност”.
2008 г. дружеството приключва дейността с положителен финансов резултат, без задължения.